რა სახის ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი ტაროს საშუალებით?

  ტაროს დანიშნულება თანამედროვე ცხოვრებაში საკმაოდ მრავალფეროვანია, თუმცა, ერთერთი მათგანი – მანტიკა – ყველაზე მეტადაა გავრცელებული. მანტიკა, თავის მხრივ, არანაკლებ მრავალფეროვანი სფეროა და თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ მისი საშუალებით ფაქტიურად ნებისმიერი ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი. ყველაფერი დამოკიდებულია სისტემაზე (განხრაზე), ტექნიკებსა და მეთოდებზე. თუმცა, გვერდი ავუაროთ მანტიკის უამრავ განხრას და ამ შემთხვევაში განვიხილოთ კონკრეტულად ტაროლოგია.